CLUB RECORDS – MALE

 

FREESTYLE

 

Open                100 metres              T. Harris                        2011                57.79
Junior               100 metres              B. Worthington             1967                58.80
Under 16          100 metres              B. Worthington             1967                58.80
Under 15          100 metres              B. Worthington             1966             1.00.10
Under 14          100 metres              B. Worthington             1965             1.03.10
Under 13          100 metres              B. Worthington             1964             1.06.40
Under 12          100 metres              B. Worthington             1963             1.11.10
Under 11          100 metres              J. Holliday                    1992             1.12.49
Under 10          100 metres              J. Holliday                    1991             1.18.75
Under 9            100 metres              C. Ward                        2018             1.24.31
Senior                 50 metres              P. Cogan                       1994                26.49
Under 10            50 metres              C. Ward                     2019                35.27
Under 9              50 metres              C. Ward                     2018                36.99
Under 8              33 metres              G. Simons                     1971                25.00
Under 7              25 metres              M. Diggins                    1974                20.30
Under 6              15 metres              R. Martinuzzo               2005                13.28
Under 5              15 metres              L. Francis                      1977                18.50
Under 4              15 metres              L. Francis                      1976                24.40
Open                200 metres              T. Harris                        2011             2.05.33
Junior               200 metres              M. Hirst                        1973             2.12.00
Under 16          200 metres              M. Hirst                        1973             2.12.00
Under 15          200 metres              B. Worthington             1966             2.16.00
Under 14          200 metres              B. Worthington             1965             2.17.40
Under 13          200 metres              B. Worthington             1964             2.27.70
Under 12          200 metres              J. Holliday                    1993             2.33.67
Under 11          200 metres              J. Holliday                    1992             2.37.87
Under 10          200 metres              J. Holliday                    1991             2.52.57
Under 9            200 metres              G. Simons                     1972             3.08.40
Under 9            200 metres              S. Williams                    1975             3.08.40
Under 8            200 metres              S. Williams                    1974             3.22.50
Under 7            200 metres              N. Duncan                    2002             3.58.09
Under 6            200 metres              L. Francis                      1978             5.31.60
Open                400 metres              M. Hirst                        1975             4.37.40
Junior               400 metres              M. Hirst                        1973             4.41.50
Under 16          400 metres              M. Hirst                        1973             4.41.50
Under 15          400 metres              D. Hyland                     1988             4.44.63
Under 14          400 metres              D. Hyland                     1987             4.47.22
Under 13          400 metres              D. Hyland                     1986             5.02.03
Under 12          400 metres              J. Holliday                    1993             5.17.24
Under 11          400 metres              J. Holliday                    1992             5.30.56
Under 10          400 metres              J. Holliday                    1991             5.48.46
Under 9            400 metres              S. Williams                    1975             6.33.40
Under 8            400 metres              S. Williams                    1974             6.57.30
Under 7            400 metres              N. Duncan                    2002             8.16.92
Under 6            400 metres              L. Francis                      1978           12.40.40
Open                800 metres              D. Hyland                     1989             9.29.27
Junior               800 metres              D. Hyland                     1989             9.29.27
Under 16          800 metres              D. Hyland                     1989             9.29.27
Under 15          800 metres              D. Hyland                     1988             9.40.27
Under 14          800 metres              D. Hyland                     1987             9.52.17
Under 13          800 metres              D. Hyland                     1986           10.18.98
Under 12          800 metres              J. Holliday                    1993           10.48.34
Under 11          800 metres              J. Holliday                    1992           11.12.74
Under 10          800 metres              J. Holliday                    1991           12.25.85
Under 9            800 metres              G. Simons                     1972           14.06.56
Under 8            800 metres              D. Rose                         1985           14.53.05
Under 7            800 metres              N. Duncan                    2002           17.17.00
Open              1500 metres              D. Hyland                     1989           17.53.49
Junior             1500 metres              D. Hyland                     1989           17.53.49
Under 16        1500 metres              D. Hyland                     1989           17.53.49
Under 15        1500 metres              D. Hyland                     1988           18.24.57
Under 14        1500 metres              D. Hyland                     1987           19.25.64
Under 13        1500 metres              D. Hyland                     1986           19.42.42
Under 12        1500 metres              J. Holliday                    1993           21.05.12
Under 11        1500 metres              J. Holliday                    1992           21.18.27
Under 10        1500 metres              J. Holliday                    1991           23.05.67
Under 9          1500 metres              S. Williams                    1975           26.15.60
Under 8          1500 metres              S. Williams                    1974           27.20.60
Under 7          1500 metres              N. Duncan                    2002           36.29.89
Vets Div 1          33 metres              P. Cogan                       2010                17.42
Vets Div 2          33 metres              R. Feltscheer                 2006                17.80
Vets Div 3          33 metres              R. Feltscheer                       2019                18.29
Vets Div 4A       33 metres              C .Newman                   2007                20.57
Vets Div 4B       33 metres              C. Newman                   2011                21.63
Vets Div 5A       33 metres              C. Newman                    2016                24.35
Vets Div 5B       33 metres              D. Roberts                    2003                29.76
Vets Div 6          33 metres              G. Adney                    2019                28.58
Vets Div 7          33 metres               D. Roberts                   2016                 46.84

 

BACKSTROKE

Open                100 metres              M. Hirst                        1974             1.08.10
Junior               100 metres              D. Hyland                     1989             1.09.32
Under 16          100 metres              D. Hyland                     1989             1.09.32
Under 15          100 metres              J. Kassel                        1979             1.13.11
Under 14          100 metres              D. Hyland                     1987             1.13.13
Under 13          100 metres              D. Hyland                     1986             1.15.84
Under 12          100 metres              J. Holliday                    1993             1.17.77
Under 11          100 metres              J. Holliday                    1992             1.23.87
Under 10          100 metres              J. Holliday                    1991             1.27.06
Senior                 50 metres              N. Cerneaz                    1987                31.91
Under 11            50 metres              J. Holliday                    1992                37.70
Under 10            50 metres              J. Holliday                    1991                39.95
Under 9              33 metres              J. Holliday                    1990                28.37
Under 8              25 metres              S. Cadden                     1971                22.30
Under 7              25 metres              S. Cadden                     1970                26.00
Under 6              25 metres              L. Francis                      1978                31.50
Under 5              25 metres              W. Prendergast             2003             1.16.01

 

 

BREASTSTROKE

 

Open                100 metres              T. Harris                        2011             1.13.22
Junior               100 metres              T. Harris                        2009             1.14.52
Under 16          100 metres              T. Harris                        2009             1.14.52
Under 15          100 metres              P. Cogan                       1990             1.18.20
Under 14          100 metres              P. Cogan                       1989             1.20.06
Under 13          100 metres              P. Cogan                       1988             1.26.89
Under 12          100 metres              P. Cogan                       1987             1.35.11
Under 11          100 metres              M. Diggins                    1978             1.41.00
Senior                 50 metres              T. Harris                        2010                33.01
Under 11            50 metres              P. Cogan                       1986                45.26
Under 10            50 metres              J. Holliday                    1991                46.84
Under 9              33 metres              L. Coy                    2018                31.67
Under 8              25 metres              M. Gittoes                     1990                24.59
Under 7              25 metres              G. Simons                     1970                27.00
Under 6              25 metres              L. Coy                            2015                32.30

 

 

 

BUTTERFLY

 

Open                100 metres              M. Hirst                        1975           1.03.00
Junior               100 metres              M. Hirst                        1973           1.05.50
Under 16          100 metres              M. Hirst                        1973           1.05.50
Under 15          100 metres              D. Hyland                     1988           1.08.87
Under 14          100 metres              D. Hyland                     1987           1.11.20
Under 13          100 metres              D. Hyland                     1986           1.17.99
Under 12          100 metres              J. Holliday                    1991